Regulamin - Bezpieczny Ja

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ SERWISU

https://host.bezpiecznyja.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu MERITUM FINANSE Sp. z o.o. tj. https://host.bezpiecznyja.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Rejestracja w Serwisie https://host.bezpiecznyja.pl oraz uruchomienie odpowiedniej Usługi w Serwisie https://host.bezpiecznyja.pl, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z MERITUM FINANSE Sp. z o.o.
 4. Serwis ułatwia kojarzenie Użytkowników z Wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie realizacji różnego rodzaju usług związanych z przeglądem technicznych nieruchomości, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą a MERITUM FINANSE, gdzie MERITUM FINANSE występuje jedynie w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami a Wykonawcami, umożliwia Użytkownikom i Wykonawcom rozliczanie transakcji, przeprowadzenie transakcji oraz pełną komunikację pomiędzy nimi za pomocą Serwisu.
 5. Użyte w Regulaminie wymienione poniżej terminy oznaczają:
  1. Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Użytkownika, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemu informatycznego, na indywidualne żądanie Użytkownika,
  2. Administrator – właściciel Serwisu, MERITUM FINANSE Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Stanisława Staszica 6.
  3. Serwis MERITUM FINANSE – strona internetowa dostępna pod adresem https://host.bezpiecznyja.pl, za pomocą której świadczone są Usługi,
  4. Usługodawca/Wykonawca – podmiot deklarujący za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania określonych usług,
  5. Użytkownik – podmiot korzystający z usług MERITUM FINANSE Sp. z o.o., zamawiający świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.
  7. Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
  9. Ogłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie dotycząca zapotrzebowania na wykonanie danej usługi, mająca na celu znalezienie Usługodawcy/Wykonawcy w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zrealizowania określonej w Ogłoszeniu usługi.
 6. MERITUM FINANSE występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Użytkowników. MERITUM FINANSE nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu, MERITUM FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika ponosi wyłącznie Wykonawca, a tym samym, że Użytkownik nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem MERITUM FINANSE. Jednakże jeśli Użytkownik będzie kierował określone roszczenia z pominięciem Serwisu, MERITUM FINANSE udzieli Użytkownikowi niezbędnych informacji dotyczących realizowanego zlecenia.
 8. Akceptując niniejszy Regulamin, Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania usług lub odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych usług. Wykonawca wyraża tym samym zgodę, aby MERITUM FINANSE przekazało Użytkownikowi na żądanie informacji dotyczących realizowanego zlecenia wraz z dokumentacją, w celu skierowania ewentualnych roszczeń przez Użytkownika bezpośrednio do Wykonawcy.
 9. Użytkownicy i Wykonawcy skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Serwisu mogą rozliczać transakcję poza Serwisem.
 10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie usługi zrealizowane na rzecz Użytkowników będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa.
 11. Wykonawca ponosi wobec Użytkownika pełną odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
 13. W trakcie korzystania z Usług, zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Serwisu. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług w Serwisie jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła przyjmować pliki Cookies.
 14. MERITUM FINANSE Sp. z o.o. występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Usługodawców i Użytkowników oraz nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie realizacji tych usług, a występuje jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu. MERITUM FINANSE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Usługodawców względem Użytkowników.

 

 1. RODZAJE I ZAKRES ŚWADCZONYCH USŁUG
 2. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Rejestracja Konta w Serwisie https://host.bezpiecznyja.pl/,
  2. Zamawianie usług przeglądów technicznych nieruchomości,
  3. Zlecanie usług,
  4. Dokonywanie płatności za zrealizowane usługi,
  5. Zgłaszanie reklamacji,
  6. Monitoring zbliżających się terminów przeglądów oraz realizacji usług,
  7. Wystawianie ogłoszeń dotyczących zleceń wykonania przeglądów technicznych nieruchomości.
 3. Aktualny zakres Usług oferowanych Użytkownikom dostępny jest w Serwisie MERITUM FINANSE.
 4. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 5. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie MERITUM FINANSE i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 6. Usługodawca (np. kominiarz, elektryk) oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania tego typu działalności oraz może wydawać opinie, zaświadczenia oraz ekspertyzy.
 7. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi oraz sporządzane opinie, zaświadczenia, ekspertyzy.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane bezpośrednio przez Usługodawców.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 1. Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznacznie z zawarciem umowy z Administratorem na skorzystanie z danej Usługi.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Użytkownika zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  1. Adresów e-mail,
  2. Adresów pocztowych,
  3. Danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z zawieranej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MERITUM FINANSE Sp. z o.o. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez maila rodo@bezpiecznyja.pl.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez MERITUM FINANSE Sp. z o.o. narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 1. MERITUM FINANSE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez MERITUM FINANSE Sp. z o.o. oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych zgodnie z RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia Usług; w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 2. MERITUM FINANSE każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.
 3. W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, MERITUM FINANSE zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizacją uprawnień wynikających z RODO:
  1. Prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez MERITUM FINANSE,
  2. Prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów MERITUM FINANSE, jeżeli Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:
  1. Przesłanie wniosku na adres e-mail: rodo@bezpiecznyja.pl
  2. Przesłanie wniosku na adres siedziby MERITUM FINANSE Sp. z o.o., ul. Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów.
 5. Jeżeli MERITUM FINANSE będzie mieć uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Użytkownika składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
 6. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody z dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:
  1. Przesłać e-mailem na adres: rodo@bezpiecznyja.pl
  2. Przesłać pocztą na adres siedziby MERITUM FINANSE Sp. z o.o., ul. Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów.

Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia Usług.

 1. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

 

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG
 2. Strona internetowa MERITUM FINANSE jest dostępna dla Użytkowników i Wykonawców przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. MERITUM FINANSE zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, MERITUM FINANSE ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 4. Użytkownik i Wykonawca może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie.
 5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.
 6. MERITUM FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i Wykonawców w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z realizacją usługi, podanie przez Użytkowników lub Wykonawców nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu, stanowiących naruszenie postawień Regulaminu.
 7. MERITUM FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników bądź Wykonawców, a także ich zdolność do zawarcia i realizacji Umowy.

 

 1. OPŁATY

 

Promocja dla wykonawców!

Wszystkie abonamenty za 0 zł do odwołania jednak nie wcześniej niż od końca 2020 roku.

 

 1. Korzystanie z Serwisu dla Wykonawców jest odpłatne zgodnie z wybranym pakietem:
  1. Standard 0zł / M
  2. Silver 10zł / M
  3. Gold 25zł / M
 2. Opłatą za obsługę płatności zrealizowane za pomocą serwisu jest prowizja w wysokości 4% potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Potrącenie prowizji następuje automatycznie podczas dokonywania zapłaty Użytkownika na rzecz Wykonawcy.

 

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownik i Wykonawca może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi Usługami za pomocą Serwisu.
 2. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. MERITUM FINANSE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1. Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana obowiązujących przepisów prawnych,
  2. Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w Serwisie,
 2. W przypadku zmian Regulaminu MERITUM FINANSE powiadamia Użytkowników i Wykonawców o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie MERITUM FINANSE.
 4. MERITUM FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii.
 5. MERITUM FINANSE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.
 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a MERITUM FINANSE w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby MERITUM FINANSE.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks Cywilny.